Chcete ušetriť na elektrine od 50-80%? Zavolajte nám a získajte ZADARMO Cenovú ponuku na Fotovoltickú elektráreň s možnosťou DOTÁCIE. Je najlepší čas, neváhajte a volajte na +421 902 465 506.

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Naše identifikačné a kontaktné údaje:

Vaše osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ:

"Aimi-eshop" v zastúpení:  Eva Hromníková, so sídlom Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad,  IČO: 52 695 841. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka č. 39114/P.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese aimi.eshop.sk@gmail.com alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Spracúvanie  a účel použitia osobných údajov

Rešpektujeme základné zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú určené čl.5 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, a preto spracúvame výhradne  bežné osobné údaje napr. titul, meno, priezvisko dotknutej osoby, adresa, emailový a telefonický kontakt.

Osobné údaje pri  nákupe tovaru na e-shope

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie.  Právny základ spracúvania je určený na:

 • poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy,
 • poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty ako dani z príjmov,
 • poskytnutie údajov je potrebné pre rýchle a správne doručenie tovaru

 

Rozsah poskytnutia osobných údajov:

 • vaše meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa doručenia
 • telefónne číslo

 

Účelom použitia týchto údajov je vybavenie objednávky v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a komunikácia so zákazníkom ohľadom objednávky. Ak nám k tomu udelíte súhlas, môžeme emailovú adresu zadanú pri nákupe, použiť aj na marketingové účely.

Osobné údaje  pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, právny základ  na spracúvanie  týchto údajov je:

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.

 

Rozsah poskytnutia osobných údajov:

 • vaše meno
 • emailová adresa

 

Tieto údaje sú použité pre prihlásenie sa do používateľského konta, prípadne pre zaslanie zabudnutého hesla na uvedený email. Ak nám k tomu udelíte súhlas, môžeme emailovú adresu zadanú pri vytvorení konta, použiť aj na marketingové účely. 

Cookies

Ak nemáte cookies vo vašom webovom prehliadači stránok zablokované, automaticky spracovávame aj cookies.

Účel použitia

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia používateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie.

Sprístupnenie údajov doručovateľskej spoločnosti: DPD. Sprístupnenie údajov ďalej poskytujeme Slovenskej pošte ako doručovateľskej spoločnosti a spoločnosti dodávajúcej webové a emailové riešenie:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté organizáciám ako aj  orgánom štátnej správy, ktoré pri výkone svojich činností postupujú v zmysle osobitných zákonov (napr. Daňový úrad, Polícia, Colný úrad, Finančná polícia).

Heuréka:

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Poučenie o právach dotknutých osôb:

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Vyžadovať prístup k vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak by ste o poskytnutie takýchto informácii požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak sa domnievate, že o vás spracúvame  nesprávne osobné údaje, môžete využiť právo na opravu vašich osobných údajov priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „Môj účet“ alebo nás požiadať o ich opravu. 

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade vašich pochybností o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na aimi.eshop.sk@gmail.com alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Prevádzkovateľ“ hore

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.